Το ευρωπαϊκό έργο CIAK με αναλυτικό τίτλο «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to Acknowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema», χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας 2014-2020.